Nieuws

Crystal clear: wetgeving voor incassodienstverleners is een feit

In de wereld van incassodienstverlening staat er een significante verandering op het punt van doorvoering: de langverwachte Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki). Na bijna zeven jaar van ontwikkeling en betrokkenheid van incassobureaus bij het proces, zal deze wet op 1 april 2024 eindelijk van kracht worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, screeningsautoriteit Justis en inspectie Justitie en Veiligheid hebben gedetailleerde inzichten gegeven in de kwaliteitseisen, registratieprocedures en toezicht maatregelen.

Wat is Justis?

In de wereld van incassodienstverlening is Justis een entiteit, nauw verbonden met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland. Als screeningsautoriteit is Justis toegewijd aan het screenen van zowel individuen als organisaties, waarbij exclusief gebruik wordt gemaakt van informatie die enkel beschikbaar is voor de overheid. De focus van Justis Incassobureau ligt op het vormen van een oordeel over de integriteit van personen en organisaties die actief zijn in de incassosector.

Wat doet Justis?

De rol van Justis bij incassobureaus strekt zich uit tot het waarborgen van integriteit en veiligheid binnen Nederland. Een van de voornaamste taken van deze organisatie is het verstrekken van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken. Deze activiteiten omvatten uitgebreide screeningsprocedures, waarbij wordt onderzocht of individuen die een specifieke functie of taak binnen de incassosector willen vervullen, geschikt zijn voor deze verantwoordelijkheid. Dit is van toepassing op diverse functies, zoals die in het onderwijs, de zorg of bij de overheid. Bovendien voert Justis Incassobureau ook screenings uit voor organisaties, bijvoorbeeld wanneer zij een vergunning willen aanvragen. Hiermee speelt Justis Incassobureau een cruciale rol in het handhaven van de integriteit en veiligheid binnen de incassosector, wat naadloos aansluit op de doelstellingen van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening.

Onze rol in deze belangrijke verandering

Als aanbieder van debiteurenbeheer software juichen wij deze wetgeving natuurlijk enorm toe. Het verheugt ons dat er eindelijk regelgeving is die de branche structureert en transparant maakt. Als platform voor debiteurenbeheer software zullen wij enkel zorgvuldig gescreende bureaus toelaten tot ons systeem. Door deze selectieve benadering zorgen wij ervoor dat onze gebruikers toegang hebben tot betrouwbare en kwalitatieve incassodiensten, wat cruciaal is in een tijd waarin ethiek en verantwoordelijkheid hoog op de agenda staan.

Waarom deze wet?

De invoering van de Wki is een mijlpaal voor de gehele incassobranche, die een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van schuldeisers om op een fatsoenlijke manier betaald te worden. Het ministerie erkent nu officieel het maatschappelijke en economische belang van deze taak. De nieuwe wet stelt specifieke eisen aan incassodienstverleners en zal de sector transparanter, betrouwbaarder en rechtvaardiger maken.

Wie valt er onder de incassobureau wet?

De Wki is van toepassing op bedrijven die zich bezighouden met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden namens derden en schulden innen bij (natuurlijke) personen in Nederland. Dit omvat eenmanszaken, vennootschappen onder firma en andere juridische entiteiten. Incassoadvocaten en deurwaarders moeten zich ook houden aan de Wki, met uitzondering van de registratieplicht, waarop de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht toezicht houden.

Belangrijkste kenmerken van de wet

Registratie in het Incassodienstverleningsregister: Incassodienstverleners moeten zich vanaf 1 april 2024 registreren in een speciaal register. Deze registratie is gekoppeld aan eisen van betrouwbaarheid en kwaliteit, waaronder het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Nieuwe spelers op de markt moeten zich onmiddellijk registreren.

Kwaliteitseisen: Naast registratie moeten incassodienstverleners aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit omvat het verstrekken van heldere informatie aan alle betrokken partijen, het organiseren van klantdossiers en het respectvol omgaan met schuldenaren. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat kwetsbare schuldenaren niet het slachtoffer worden van onethische incassopraktijken.

Toezicht en Handhaving: De Inspectie Justitie en Veiligheid wordt vanaf 1 april de primaire toezichthouder op de incassomarkt. Ze hebben de bevoegdheid om handhavende maatregelen te nemen, zoals boetes, als incassobureaus de regels overtreden.

Implementatie van de Wki

Momenteel ligt de focus op de voorbereiding en invulling van het toezicht, waarbij samenwerking met partners zoals Justis, Bureau Financieel Toezicht en de Orde van Advocaten centraal staat. Het samenwerkingsprotocol tussen alle betrokken partijen is een essentiële stap om de implementatie van de wet soepel te laten verlopen.

Registratieproces en plicht

Incassodienstverleners kunnen zich vanaf 1 april 2024 inschrijven in het register beheerd door screeningsautoriteit Justis. Deze inschrijving is jaarlijks vernieuwbaar en vereist grondige controle op betrouwbaarheid en kwaliteit. Vanaf 1 april 2025 mogen niet-geregistreerde incassodienstverleners geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren. Het openbare register maakt het voor schuldeisers en schuldenaren mogelijk om de registratiestatus van incassobureaus te controleren, waardoor een weloverwogen keuze mogelijk is.

Een nieuw begin voor de incassowereld

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening markeert een nieuw tijdperk voor incassobureaus in Nederland. Het creëert een gelijk speelveld, bevordert transparantie en beschermt zowel schuldeisers als schuldenaren. De implementatie van deze wet is een stap in de goede richting om de incassomarkt te reguleren en ethische normen te handhaven. Als aanbieder van debiteurenbeheer software zien wij ernaar uit om samen te werken met zorgvuldig geselecteerde incassodienstverleners die voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en kwaliteit.

Contact

Geschreven door

Misschien ook interessant